2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022წლის 22 აგვისტოს 12:00 საათიდან - 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

у
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 9 სექტემბერს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოს 12:00 საათიდან - 7 სექტემბრის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: https://emis.ge/umaghlesi_ganatleba/dafinanseba/

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (02.08.2022 - 07.10.2022)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 02.08.2022 18.08.2022 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 22.08.2022 07.09.2022 მზადყოფნაშია
პროექტების წარმოდგენა 12.09.2022 22.09.2022 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2022 07.10.2022 მზადყოფნაშია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (02.08.2022 - 07.10.2022)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 02.08.2022 18.08.2022 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 22.08.2022 07.09.2022 მზადყოფნაშია
პროექტების წარმოდგენა 12.09.2022 22.09.2022 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2022 07.10.2022 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (02.08.2022 - 07.10.2022)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 02.08.2022 18.08.2022 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 22.08.2022 07.09.2022 მზადყოფნაშია
პროექტების წარმოდგენა 12.09.2022 22.09.2022 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2022 07.10.2022 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (02.08.2022 - 07.10.2022)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 02.08.2022 18.08.2022 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 22.08.2022 07.09.2022 მზადყოფნაშია
პროექტების წარმოდგენა 12.09.2022 22.09.2022 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2022 07.10.2022 მზადყოფნაშია